|POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPISI STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

STATISTIČKI SISTEM

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2016
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

ANKETE 

ANKETA O RADNOJ SNAZI 2007 (ARS)
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI 

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE

NOMENKLATURE

REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2014.godinu i Odluka Vlade F BiH
Mape Kantona

LINKOVI

 

 

 

STATISTIČKI SISTEM
STATISTIKA I NADLEŽNI ORGANI
STATISTIČKO VIJEČE  
STATISTIČKI PRAVNI AKTI
UN PRINCIPI ZVANIČNE STATISTIKE I ZAHTJEVI EU

STATISTIKA I NADLEŽNI ORGANI

Prema Zakonu o statistici  u Federaciji Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku je nosilac statističke funkcije i obavezan/obvezan je da predlaže Program statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine a koji na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine usvaja Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i objavljuje u službenim novinama. U program su uključene i druge institucije ovlašćene za obavljanje statističkih istraživanja u okviru svoje nadležnosti, a zajedno sa Federalnim zavodom za statistiku čine sistem službene statistike.  

 

Drugi ovlašćeni proizvođači statistike u Federaciji Bosne i Hercegovine su:

Federalno ministarstvo finansija/financija

Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih  poslova

Federalno ministarstvo pravde

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalni meteorološki zavod

Federalni zavod za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Federalni zavod za javno zdravstvo

Federalni zavod za zapošljavanje

 

 

Odnosi između Federalnog zavoda za statistiku, Agencije za statistiku i ovlašćenih proizvođača statistike u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Međusobni odnosi između entitetskih Zavoda i Agencije za statistiku određeni su Zakonom o statistici BiH (član 18) i Sporazumom o primjeni jedinstvenih metodologija i standarda pri izradi statističkih podataka BiH.

Odnosi između Zavoda i drugih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine ovlašćenih za  obavljanje statističkih istraživanja   su bazirani na međusobnoj suradnji, informiranju i utvrđeni su članom 11. Zakona o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine i Ugovorom o suradnji.

 

Federalni zavod za statistiku(FZS)/Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine(ZZJZFBiH) -Protokol

 

 

U skladu sa osnovnim principima ovlašćeni proizvođači dodjeljuju poslove zvanične statistike određenoj organizacionoj jedinici, tako da zadaci ne budu u suprotnosti sa principima zvanične statistike. Osnovni principi zvanične statistike  se primjenjuju na tu organizacionu jedinicu u odnosu na ostali dio odjeljenja kojoj jedinica pripada.  

 Na vrh  

STATISTIČKO VIJEĆE

 

Kao stručno i savjetodavno tijelo za strateška i razvojna pitanja organiziranja i provođenja statističkih istraživanja u Federaciji na osnovu  Zakona o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Član/Članak 22-25) obrazuje se Statističko vijeće.

 

Formiranje statističkog vijeća je u toku.

Na vrh

STATISTIČKI PRAVNI AKTI 

 

Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđuju se organizacija statistike u Federaciji Bosne i Hercegovine, njen djelokrug rada, ovlašćenja, odgovornosti, kao i druga pitanja  značajna za proizvodnju statistike.

 Zakon o statistici Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakon o statistici  u Federaciji Bosne i Hercegovine definira organizaciju i djelokrug rada u Federalnom zavodu za statistiku, provođenje programa statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine,  metodološku i organizacionu osnovu statističkih istraživanja; prikupljanje, proizvodnju, arhiviranje, zaštitu, analizu i diseminaciju statističkih podataka.

Zakon o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine je baziran  na sljedećim UN principima zvanične statistike: neutralnost, objektivnost i profesionalna neovisnost. Ostali principi su inkorporirani u strateške dokumente (srednjoročni program statističkih istraživanja, kao i vrijednosti sve tri statističke institucije u BiH).

Statističke aktivnosti koje provodi Federalni zavod za statistiku i druge ovlašćene institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine definirane su četverogodišnjim programom statističkih istraživanja Federacije Bosne i Hercegovine.

Program statističkih istraživanja Federacije Bosne i Hercegovine

Statistički program BiH za period 2009-2012

Četverogodišnjm programom statističkih istraživanja određuje se naziv, periodičnost, sadržaj, izvještajna jedinica, metode provođenja kao i rokovi prezentiranja podataka korisnicima.

 

Statistički program za F BiH za period 2009-2012 određuje četvorogodišnje aktivnosti koje provodi Zavod i drugi ovlašćeni proizvođači statistike iz djelokruga svojih nadležnosti.

Prema programu statističkih istraživanja za Federaciju Bosne i Hercegovine u nadležnosti Federalnog zavoda za statistiku je veliki broj statističkih istraživanja koja se odnose na sljedeće oblasti: industrije i rudarstva, građevinarstva, prijevoza i veza, poljoprivrede, šumarstva, zanatstva, zaštite čovjekove okoline, unutrašnje/unutarnje trgovine, ugostiteljstva i turizma, stanovništva (demografije), zaposlenosti i plača, obrazovanja, socijalne zaštite i pravosuđa, cijena, nacionalnih računa i drugih.

Četverogodišnji program statističkih istraživanja za Federaciju Bosne i Hercegovine u potpunosti je usklađen sa statističkim programom BiH.

Druge ovlašćene institucije definirane četverogodišnjim programom statističkih istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine su:

Federalno ministarstvo finansija/financija

Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih  poslova

Federalno ministarstvo pravde

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalni meteorološki zavod

Federalni zavod za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Federalni zavod za javno zdravstvo

Federalni zavod za zapošljavanje

Plan rada

Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2010 godinu definiran je za svaku godinu (član 20. Zakona FBiH) uključuje aktivnosti određene četverogodišnjim Programom statističkih istraživanja.

Po isteku kalendarske godine izrađuje se godišnji izvještaj o realizaciji plana rada Federalnog zavoda za statistiku koji se podnosi Vladi Federacije, a po potrebi i Parlamentu Federacije. Izvještaj sadrži i ocjenu stanja u oblasti statistike, prisutnim problemima i teškoćama, kao i prijedlog mjera za rješavanje tih pitanja.

Ostali statistički pravni akti (o statističkim standardima)

Klasifikacije djelatnosti BiH

NIP BiH 2005-Nomenklature industriske proizvodnje  

Klasifikacija zanimanja (ISCO-88)

Ostala pravni akti koji imaju uticaja na zvaničnu statistiku 

Zakon o zaštiti ličnih podataka

Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave

Zakon o Centralnoj banci

Na vrh

UN PRINCIPI ZVANIČNE STATISTIKE I ZAHTJEVI EU  

 

UN PRINCIPI ZVANIČNE STATISTIKE I ZAHTJEVI EU su set od 10 principa utvrđenih u cilju određivanja uloge zvanične statistike i davanja smjernica za funkcionisanje statističkih sistema, davanja podrške i stimulacije procesu razvoja i harmonizacije zvanične statistike na nacionalnom i međunarodnom nivou. Statističke agencije imaju obavezu da se pridržavaju ovih principa. Principi traže da  ovlašćeni proizvođači statistike organizuju svoje statističke aktivnosti odvojeno od drugih aktivnosti i da u potpunosti poštuju  principe.

Zvanična statistika Federacije Bosne i Hercegovine mora da uzme u obzir statističke pravne akte Evropske Unije, koja je sadržana u STATISTIČKOM KOMPENDIJUMU, međunarodne preporuke i druge principe, kao i najbolje prakse koje usmjeravaju rad statističkih institucija, u skladu sa sadašnjim srednjoročnim statističkim programom BiH i Federacije Bosne i Hercegovine i godišnjim planovima  Agencije za statistiku BiH i Federalnog zavoda za statistiku.

 

 Na vrh

 |Početna stranica|Sadržaj|Kontakt|English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO        Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Posljednja izmjena/Last updated:06.04.2016